Dla dzieci i rodziców

Wspomaganie dziecka z trudnościami w rozwoju psychoruchowym i społecznym.

Profesjonalna diagnoza, obserwacja kliniczna i standaryzowane testy stanowią podstawę do zastosowania nowoczesnych i najbardziej skutecznych metod w terapii dzieci i młodzieży, u których obserwuje się trudności w zakresie:

 • Trudności w uczeniu się (pisanie, rysowanie, czytanie, liczenie, koncentracja uwagi itd.);

 • Problemów emocjonalnych;

 • Opóźnionego rozwoju mowy;

 • Zaburzeń lękowych - komunikacji (Mutyzm wybiórczy);

 • Umiejętności społecznych;

 • Opanowywania i usprawniania umiejętności szkolnych na każdym etapie edukacyjnym (problemy z czytaniem, pisaniem lub trudności wynikających z dysleksji , dysgrafii, dysortografii);

 • Nadpobudliwości psychoruchowej, deficytów uwagi (ADHD/AD);

 • Trudności funkcjonalne dzieci ze spektrum autyzmu ASD;

 • Problemów z emocjami i zachowaniem;

 • Uzależnień dzieci i młodzieży;

Badania specjalistyczne i odpowiednio zintegrowana terapia mają na celu usprawnianie lub korygowanie deficytów dla poprawy funkcjonowania dziecka, jego rodziny.

Zalecenia wynikające z diagnozy wyznaczą kierunek i sposób udzielenia wsparcia dla rodziców na potrzeby indywidualnego rozwoju dziecka o charakterze m.in.: profilaktycznym, korekcyjnym, terapeutycznym, psychoedukacyjnym i wychowawczym.

 

Dla dorosłych

Dyskretna diagnoza i terapia

 • Psychoterapia uzależnień od alkoholu, gier, hazardu itp.

 • Psychoterapia dla osób cierpiących z powodu uzależnienia bliskich osób (dla współuzależnionych);

 • Nowe działania psychoterapeutyczne dla osób pijących ryzykownie - POP - Program Ograniczenia Picia;

 • Terapia dla osób doświadczających przemocy;

 • Pomoc psychologiczna- dla osób w kryzysie małżeńskim (około rozwodowym);

 • Terapia par;

 • Konsultacje i poradnictwo w problemach wychowawczych;