Specjalistyczna pomoc dziecku stosowana w Centrum Family ma podejście holistyczne-całościowe. Na podstawie profesjonalnej diagnozy w zależności od potrzeb dziecka, terapia może być łączona z różnymi metodami i technikami min. na:

  • trudności w nauce- terapia funkcji poznawczych IE z integracją sensoryczną, terapią ręki i grafomotoryką
  • usprawnianie czytania i pisania metodą strukturalną z terapią sensoryki
  • pokonywanie lęku i nieśmiałości , metodą małych kroków, koordynowanie Slidig In z kynoterapią itp.
  • trudności w liczeniu – usprawnianie myślenia metodą IE.

Ponadto na każdym etapie udzielamy edukacji i wsparcia dla rodziców.

Metoda Instrumental Enrichment

Terapia metodą Instrumental Enrichment, to znana w Europie od kilkudziesięciu lat, w Polsce zaś obecna od niedawna, metoda pracy nad trudnościami w zakresie funkcjonowania poznawczego (takimi jak m.in. pamięć, uwaga, koordynacja wzrokowo-ruchowa, percepcja). Skuteczność metody potwierdzają liczne badania naukowe prowadzone przez psychologów w całej Europie. To forma pracy uznana przez naukowców z wyższych uczelni psychologicznych.
Metod IE adresowana jest w szczególności do dzieci, młodzieży z dysleksją rozwojową

  • dla dzieci zdolnych jako narzędzie wzbogacania poznawczego
  • dla osób z trudnościami wynikającymi z zaburzeń centralnego układu nerwowego
  • dla dzieci impulsywnych, nadruchliwych (od 7 roku życia)
  • dla osób z obniżonym rozwojem umysłowym (od 7 roku życia)


Celem programu jest diagnozowanie i korygowanie niedostatecznych funkcji poznawczych w podstawowych umiejętnościach myślenia - pamięć, uwaga, koordynacja wzrokowo - ruchowa, logiczne rozumowanie, myślenie przyczynowo - skutkowe, percepcja. Uczy dziecko jak się uczyć i w pełni wykorzystywać swoje zdolności na etapie zbierania informacji, przetwarzania jej oraz przedstawiania konkluzji. Celem nadrzędnym programu IE jest kształtowanie myślenia krytycznego. Reguły myślenia, które ćwiczymy z dzieckiem w zadaniach, mają być przenoszone na różne sytuacje edukacyjne i sytuacje życia codziennego. Dlatego program jest czymś znacznie więcej, niż stolikową pracą nad funkcjami kognitywnymi. Ponadto transparentność poznania i emocji powoduje, że modyfikowanie procesów poznawczych, pozwala modyfikować procesy emocjonalne, motywacyjne czy społeczne.
Program IE nie zakłada uczenia konkretnego materiału, który może zostać łatwo zapomniany. Narzędzia Instrumental Enrichment pozwalają nam uczyć strategii, organizacji, sposobów myślenia i kształtowanie umiejętności poznawczych oraz automatyzacji, które umożliwiają pacjentowi uczenie się.

Spotkania terapeutyczne odbywają się 2 razy w tygodniu i prowadzone są przez certyfikowaną terapeutkę IE , indywidualnie bądź w grupach do czterech osób.